การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

• ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ เลขานุการ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 408/37 อาคารพหลโยธิน เพลส ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

• ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 โดยใช้เอกสารประกอบการพิจารณาและแบบฟอร์ม คลิ๊ก link

• การพิจารณาโดยฝ่ายจัดการของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องได้ทราบภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

stock information

Whistle Blowing

The International Engineering Public Company Limited

The International Engineering Public Company Limited (IEC) was established in 1922 to undertake engineering work on the Bangkok-Aranyaprathet Railway connecting Thailand to the Cambodian border for the first time. IEC took a position at the forefront of Thai engineering and technology through its cooperation with ‘Caterpillar’ the world’s number one tractor producer, introducing tractors to play an important role in national development.

Home Portfolio

Information

In Information, IEC is collaborating with technology partners like IBM and Oracle, Chiang Mai University

more

Home Portfolio

Energy

In Renewable Energy, IEC's subsidiary Team Solar is the operator of two PV solar farms, each 2MW

more

Home Portfolio

Communication

In Communication, IEC is working with certain potential digital TV broadcast operators to develop the infrastructure

more

 

 

 
 
Company News  
2019-01-08 Report on the results of sales of securities (F53-5) More..
2018-12-18 Reports on the operating results for Quarter 3/2016 More..
2018-12-18 Reviewed Quarter 3 and Consolidated F/S (F45-3) More..
2018-12-14 Appointment of CFO More..
2018-12-07 Exercise schedule and price for the warrants to purchase ordinary shares of The International Engineering Public Company Limited No. 2 (IEC-W2) 11 round of exercise (December 2018) More..
2018-11-29 Shareholder Participation in Proposing Agenda of Meeting and Nominating Candidate(s) for Director in the 2019 AGM More..
2018-11-13 Announcement of the company’s Public Holidays for the year 2019 More..
2018-11-09 IEC Announces the SEC information Form 246-2 More..
2018-10-30 Appoint Chairman of Advisor's Company More..
2018-10-30 Resignation and appointment of Chief Executive Officer More..
View All
ประกาศขายสินทรัพย์
ที่ดิน More..
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
Approved Vendor List (IEC) More..
Approved Vendor List IEC Sakaeo1 CO.,LTD More..

Annual Report 2017

Download PDF Format