ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร
และพนักงานบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ