ข่าว IEC ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

แจ้งผลการจองของหุ้นอย่างไม่เป็นทางการ

ตามที่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ จำนวน 203,591,502,350 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 บาท โดยจัดสรรและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ( RO ) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 0.0125 บาท กำหนดวันจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาการจองหุ้นแล้ว เนื่องจากอยู่ระหว่างรอผลสรุปการจองซื้อหุ้นจาก บริษัท หลักทรัพย์เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้จัดการในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน RO ในครั้งนี้

บริษัทจึงขอสรุปการจองหุ้นอย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้

- จำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งสิ้น(ประมาณ) 136,219 ล้านหุ้น
- คิดเป็นเงิน(ประมาณ) 1,702 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้รับทราบผลการจองซื้อหุ้นอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทจะรายงานผลอย่างเป็นทางการให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านเว็ปไซด์ของบริษัทในโอกาสต่อไปและบริษัทจะรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามขั้นตอนต่อไป

Source: IEC investor relations
30/11/2017