ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตามที่บริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการเปิดประชุม เมื่อเวลา 13.38 น. และการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -