Home Portfolio

นายภูริช นานาวราทร

ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 55 ปี

การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     ประวัติการทำงาน
       - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท ภูริช ปิโตรเลียม จำกัด
       - พ.ศ. 2554 – 2555: กรรมการ บริษัท แม็กซ์ รีไซเคิล จำกัด