Home Portfolio

นายสันติชัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
อายุ 65 ปี

การศึกษา
- วท.บ. เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     ประวัติการทำงาน
       - ปัจจุบัน: ผู้แทนคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       - พ.ศ. 2527: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด
       - พ.ศ. 2523: รองผู้จัดการ แผนกยาสัตว์ บริษัท เซ็นทาโก จำกัด
       - พ.ศ. 2521: รองผู้จัดการแผนกขาย บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
       - พ.ศ. 2518: สัตวบาลประจำฟาร์ม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด (ซี.พี.)