Home Portfolio

พลโท วัฒนา เพ็ชรมงคล

ตำแหน่ง กรรมการ
อายุ 72 ปี

การศึกษา
- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
     ประวัติการทำงาน
       - มี.ค. 2555 – ปัจจุบัน: ที่ปรึกษา บริษัท เจ. เจ. มอลล์ จำกัด