Home Portfolio

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
อายุ 37 ปี

การศึกษา
- ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
- ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
     ประวัติการทำงาน
       - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชียงรายโฟรโซ่นฟูดส์ จำกัด
       - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไพน์เฮิร์สท วิลซ์ จำกัด
       - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอร์โรซอฟ ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด (ประเทศกัมพูชา)
       - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จำกัด
       - กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวมใจพัฒนาความรู้ จำกัด
       - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซนูซิโอ จำกัด
       - ประธานฝ่ายบริหาร บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด (สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท)