การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่การเป็นกรรมการ โดยเน้นการส่งเสริมให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจัดการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยในปี 2558 มีกรรมการที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

ชื่อ หลักสูตร ผู้จัด
1. ศ.ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 6/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)