คณะผู้บริหาร

คุณดวงใจ นิลพันธุ์
รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงาน ICT

คุณพัฒนพงษ์ ประคองวิทยา
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่าย ICT

คุณฐิติรัตน์ เกื้อนุ่น
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณณรงค์ศักดิ์ พัฒนเดชภูรินทร์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คุณศุภณัฐ พูนสวัสดิ์
เลขานุการบริษัท