คณะผู้บริหาร

คุณอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คุณดวงใจ นิลพันธุ์
รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงาน ICT

คุณฤทัยรัตน์ ทองเจริญ
Chief Finance Officer

คุณสมชัย วุฒิศาสตร์
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย

คุณพัฒนพงษ์ ประคองวิทยา
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่าย ICT