โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว

บริษัท ไออีซี สระแก้ว 1 จำกัด (SK1)

ที่ตั้ง: อ.เมือง จ.สระแก้ว
สัญญารับซื้อกระแสไฟฟ้า: 8 MW
วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD): เมษายน 2556
ผู้รับซื้อไฟฟ้า: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค