ติดต่อ

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-6190199
โทรสาร: 02-6190019
อีเมลล์: investors.iec@gmail.com