งบการเงิน

1 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
2 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 3  พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 2  พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
- งบการเงิน ไตรมาส 1  พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
3 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
4 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
5 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
6 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด
7 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2554 ดาวน์โหลด
8 งบการเงิน ประจำปี พ.ศ.2553 ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)
ปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
2560 Download
2559 Download Download Download Download