ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 408/37 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
เว็ปไซด์ http://www.iec.co.th
ก่อตั้งเมื่อ ค.ศ.1922
ปีงบประมาณ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
มูลค่าที่ตราไว้ 0.01 บาท
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นสามัญ(ทุนชำระแล้ว) 249,345,538,669  หุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร หมายเลขกำกับหลักทรัพย์  
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค ในประเทศ TH0286A10Z08
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535 ต่างด้าว TH0286A10Z16
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน   NVDR TH0286010R13
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669   หุ้น 
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26   บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69   บาท
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -