ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
29/04/2022ข่าวสาร - แจ้งการย้ายที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท
29/04/2022ข่าวสาร - มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
20/03/2022กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
26/11/2021ข่าวสาร -การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ
11/11/2021ข่าวสาร-แจ้งกรรมการและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ลาออก และแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11/11/2021งบการเงินงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2564 แล้วเสร็จ
11/08/2021งบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แล้วเสร็จ
25/05/2021ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564
17/05/2021ข่าวสาร- งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2564 แล้วเสร็จ
25/04/2021แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -