ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
11/08/2021งบการเงินงวดไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แล้วเสร็จ
25/05/2021ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564
17/05/2021ข่าวสาร- งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2564 แล้วเสร็จ
25/04/2021แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23/04/2021แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
01/03/2021กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
01/03/2021ข่าวสาร- ส่งงบการเงินประจำปี 2563
25/11/2020วันหยุดตามประเพณีนิยม ประจำปี 2564
13/11/2020ข่าวสาร- งบการเงินงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2563 แล้วเสร็จ
11/11/2020ข่าวสาร - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -