ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
20/10/2014IEC ซื้อหุ้นสามัญ KPS เพื่อลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.สระแก้ว
20/10/2014การพิจารณาคัดเลือก บุคคลคุณภาพแห่งปี 2014
15/10/2014IEC แปลง "ขยะ" สู่ไฟฟ้า
26/08/2014แจ้งกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
19/08/2014ชี้แจงข้อมูลหนี้ผิดนัดชำระของบริษัทย่อย
14/08/2014ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2557
14/08/2014แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
08/08/2014แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท
24/07/2014ยกเลิกโซลาร์ฟาร์มชุมชนไม่กระทบไออีซี
22/07/2014สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. แม่ระมาด จ. ตาก

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -