ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
18/09/2020ข่าวสาร- งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 – 2 ปี 2563 แล้วเสร็จ
22/07/2020ส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 – 3 ปี 2562 และงบประจำปี 2562
12/04/2020การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บน website ของบริษัท
27/03/2020ส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 – 3 ปี 2561 และงบประจำปี 2561
29/01/2020แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
08/01/2020ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
06/01/2020แจ้งผลการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
11/12/2019กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
09/12/2019แจ้งส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560
20/11/2019การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -