ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
19/11/2019แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
19/11/2019แจ้งส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 ปี 2560
10/07/2019ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2560
10/07/2019แจ้งการเปลี่ยนแปลงของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
05/07/2019ชี้แจงเรื่องการถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
02/07/2019ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของ IEC, LVT และ YNP จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1-9 ก.ค 2562 โดยให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance
30/05/2019แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)
28/05/2019วันหยุดตามประเพณี (เพิ่มเติม)
27/05/2019แจ้งการลาออกและแต่งตั้งรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
15/05/2019การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บน website ของบริษัท

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -