ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
04/04/2019แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)
02/04/2019ชี้แจงการสอบถามและการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการออก Warrant รุ่นใหม่เพื่อทดแทนให้แก่ผู้ถือ Warrant รุ่นเก่าที่ใกล้จะหมดอายุ และการปรับสิทธิ Warrant รุ่นเก่า
01/04/2019ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2559
25/03/2019ผลคดีฟ้องร้องเรียกเงินมัดจำในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จังหวัดกำแพงเพชร
19/03/2019วันหยุดกรณีพิเศษ
07/03/2019การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บน Website ของบริษัท
06/03/2019ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 12 ( มีนาคม 2562)
14/02/2019กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
30/01/2019ขอรายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน
08/01/2019แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -