ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
17/08/2018แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
15/08/2018แจ้งกรณีอดีตผู้บริหารได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งมูลละเมิดเอากับบริษัทย่อย อันเนื่องจากบริษัทย่อยได้ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บริหารคนดังกล่าว
15/08/2018แจ้งส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561 ล่าช้า
15/08/2018การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
09/08/2018การจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนกรรมการ (แก้ไข)
08/08/2018การจดทะเบียนบริษัท
06/08/2018ผลการพิจารณาอุทธรณ์การจดทะเบียน
20/07/2018แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)
18/06/2018การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
18/06/2018แจ้งกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิให้บริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พศ.2535

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -