ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
10/09/2018ประกาศกำหนดการ และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 10 ( กันยายน 2561)
31/08/2018สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
31/08/2018ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2559
28/08/2018ชี้แจงเหตุไฟไหม้บริเวณพื้นที่คัดแยกขยะของบริษัท จีเดค จำกัด
21/08/2018แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
17/08/2018แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
15/08/2018แจ้งกรณีอดีตผู้บริหารได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งมูลละเมิดเอากับบริษัทย่อย อันเนื่องจากบริษัทย่อยได้ฟ้องร้องดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บริหารคนดังกล่าว
15/08/2018แจ้งส่งงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2561 ล่าช้า
15/08/2018การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)
09/08/2018การจดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนกรรมการ (แก้ไข)

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -