ข่าวบริษัท

วันที่ เรื่อง
08/08/2018การจดทะเบียนบริษัท
06/08/2018ผลการพิจารณาอุทธรณ์การจดทะเบียน
20/07/2018แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ IEC-W2 (F53-5)
18/06/2018การประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อแก้ไขปัญหาและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
18/06/2018แจ้งกรณีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิให้บริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พศ.2535
04/06/2018ประกาศกำหนดการและราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (IEC-W2) งวดที่ 9 ( มิถุนายน 2561)
22/05/2018นายทะเบียนบริษัทมหาชนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนและการคืนเงินค่าจองหุ้นซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ (แก้ไขเพิ่มเติม)
21/05/2018นายทะเบียนบริษัทมหาชนมีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนและการคืนเงินค่าจองหุ้นซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
14/05/2018การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บน Website ของบริษัท
02/05/2018แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อมูลหลักทรัพย์

ตลาด SET
กลุ่มอุตสาหกรรม ทรัพยากร
หมวดธุรกิจ พลังงานและสาธารณูปโภค
วันที่เริ่มซื้อขาย 05 กุมภาพันธ์ 2535
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 49.00000 %
หมายเลขกำกับหลักทรัพย์
ในประเทศ TH0286A10Z08
ต่างด้าว TH0286A10Z16
NVDR TH0286010R13
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน
ราคาพาร์ 0.01 บาท
หุ้นสามัญ 249,345,538,669 หุ้น
ทุนจดทะเบียน 4,476,576,274.26 บาท
ทุนชำระแล้ว 2,493,455,386.69 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -