ชี้แจงกรณีการเสนอวาระการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุน

25 มีนาคม 2557- บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ขอชี้แจงกรณีการลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่บริษัทฯได้แจ้งข่าวแก่ตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น เนื่องจากการปรับแผนและโครงสร้างของธุรกิจ ส่งผลให้ผลประกอบการเริ่มมีกำไรตั้งแต่ปลายปี 2556 อีกทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก  ของบริษัทสามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่จังหวัดสงขลา จะสามารถจำหน่ายไฟได้ในเดือนเมษายน 2557 นี้  ทำให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 (AGM) เพื่อขอลดทุนจดทะเบียนลงเพื่อล้างขาดทุนสะสม และส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่เกิดขึ้นในอดีต ที่มีรวมกันอยู่กว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท โดยในอนาคตหากบริษัทฯมีกำไร และไม่มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทฯก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้การที่บริษัทฯล้างขาดทุนสะสมได้หมดแล้วจะส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มโอกาสในการการระดมทุนจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น

โดยในทางเทคนิค การลดทุนจดทะเบียนจะส่งผลให้หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตรา 8.1 ต่อ 1 หุ้น ตัวอย่างเช่น คุณ ก. มีหุ้นสามัญ IEC จำนวน 8,100,000 หุ้น หลังจากการปรับลดทุนทำให้ คุณ ก. มีหุ้นคงเหลือ 1,000,000 หุ้น ซึ่งราคาหุ้นจะเป็นไปตามกลไกตลาดที่น่าจะสะท้อนจากการปรับลดทุนจดทะเบียนลง

 

ในส่วนของการเพิ่มทุนเพื่อออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด(PP)นั้น  เนื่องจากในกระบวนการลดทุนจดทะเบียนจำเป็นต้องยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกไปก่อนตามขั้นตอนของกฏหมาย ทำให้หุ้น PP ที่เคยได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญเมื่อเดือนตุลาคม 2556 จึงถูกยกเลิกไปด้วย บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกหุ้น PP ทดแทนเพื่อใช้ในโครงการลงทุนใหม่ของบริษัท ตามที่เคยได้รับอนุมัติไว้แล้ว ทั้งนี้จะขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับเงื่อนไขของหุ้น PP จากเดิมมีระยะเวลาห้ามซื้อขาย (Silent Period) 2 ปี เป็น 6 เดือน เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนรายใหญ่มากขึ้น โดยในขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนรายใหญ่