สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ. แม่ระมาด จ. ตาก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557