ชี้แจงรายงานผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
17/04/2562