แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
02/05/2562