ชี้แจงเรื่องการถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
05/07/2562