ข่าวสาร-แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการแทนและแต่งตั้งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริงจำกัด (มหาชน)ซึ่งประชุมกันเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ได้มีมติ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ของ พลโทเจด็จ ใจมั่น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้ง พลตำรวจตรีสมนึก บุรมิ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทน พลโทเจด็จ ใจมั่น ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้ง นายอภิเชษฐ ไพบูลย์พันธ์ ตำแหน่ง รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปข้อมูล – นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริงจำกัด (มหาชน)
19/11/2562