แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
29/01/2563