การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  บน  website ของบริษัท

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
12/04/2563