ข่าวสาร- ส่งงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 – 3 ปี 2562 และงบประจำปี 2562


บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติพิจารณารับรองงบการเงินไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว


บัดนี้ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัทได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 - 3 ปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่งให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว


: สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

: ลิงค์หน้างบการเงิน


ข้อมูล – นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริงจำกัด (มหาชน)
22/07/2563