ข่าวสาร - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ


บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป


: สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า การประชุมผู้ถือหุ้น


ข้อมูล – นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริงจำกัด (มหาชน)
11/11/2563