ข่าวสาร -การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และได้เผยแพร่ไว้บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ที่ http://www.iec.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Link : เอกสารภาคผนวก

 

 

ข้อมูล: นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง
26/11/2564