รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น % หุ้น
1 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 26,279,649,778 10.54
2 นายทิศชวน นานาวราทร 7,000,000,000 2.81
3 นายสุรัตน์ อิฐโสภณพันธ์ 5,002,480,904 2.01
4 นายกรณ์ชนันท์ ธนันท์นพงศ์ 3,928,875,562 1.58
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,524,507,978 1.01
6 นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล 2,269,800,000 0.91
7 นายวีระศักดิ์ บุญวรเมธี 1,414,532,499 0.57
8 นายสัญญา สันธยาติ 1,408,000,000 0.56
9 นายวสันต์ สิทธิวรรณรักษ์ 1,288,203,100 0.52
10 นายสุเมธ ผ่องธัญญา 1,170,708,942 0.47