• Posted : 13/09/2018

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน ) เข้าตรวจการปฎิบัติงานโรงไฟฟ้าพลังงานขยะจีเดค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561 คุณพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้เดินทางไปตรวจติดตามการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า และการกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาชุมชนและสร้างความร่วมมือกับหน่วยราชการท้องถิ่น ณ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะของบริษัท จีเดค จำกัด

Read More
  • Posted : 30/04/2018

ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตามที่บริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเอเชียกรุงเทพ เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการเปิดประชุม เมื่อเวลา 13.38 น. และการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น

Read More