กิจกรรมเพื่อชุมชน โครงการ “พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแพทย์ชนบท”

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด ผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการลำพูน 1 และ 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของ กลุ่มบริษัทอินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ได้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการนำกระบวนการผลิต หรือเทคโนโลยีถ่ายทอดแก่ชุมชน ผ่านโครงการ “พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแพทย์ชนบท” โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ทางบริษัทฯ ร่วมกับคุณวิบูลย์ศักดิ์ สัมฤทธิ์ ผู้ถือหุ้น มอบห้องเก็บเวชภัณฑ์ และชุดผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้ คุณพนิดา ชัชวาลพศุตม์ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งสามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเก็บรักษาเวชภัณฑ์ จะช่วยให้ประชาชนได้รับยาที่มีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยภาครัฐลดต้นทุนจากค่าไฟฟ้า

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -