กิจกรรม โครงการ “ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ขยายพันธุ์พืชพื้นถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ”

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 บริษัท จีเดค จำกัด โดยคุณสมชาย รุ่งเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส พร้อมพนักงาน ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา ขยายพันธุ์พืชพื้นถิ่น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บึงน้ำพรุจูด ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง พร้อมทั้งจัดบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์โรงงานเกี่ยวกับ ต้นทาง – สู่ปลายทางของขยะมูลฝอย และภายในงานบริษัทฯ ได้แจกผลิตภัณฑ์น้ำหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากขยะออร์แกนิค และน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อให้คนในชุมชนได้ทดลองใช้สู่ครัวเรือนต่อไป

     
     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -