โครงการ "งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560"

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 บริษัท จีเดค จำกัด ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประปี 2560 กับเทศบาลควลลัง ณ ลานส้มโอ้เทศบาลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงความสามารถต่างๆบนเวที กิจกรรมตอบคำถามแจกของรางวัล ลุ้นรางวัลผู้โชคดีจากการเข้างาน และกิจกรรมเล่นเกมส์ต่างๆอีกมากมายที่ทางเทศบาลและพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรม บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างเนื่องแน่น ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติไปยังหมู่บ้านอิงกมล หมู่บ้านแอร์พอร์ต หมู่บ้านนพคล้ายและหมู่บ้านบนควนเช่นเดียวกัน ซึ่งกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจะถูกจัดขึ้นในวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เพื่อให้เด็กทราบถึงบทบาทและหน้าที่ตนเอง และเปิดโอกาสให้เด็กได้มีเวทีแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ทั้งยังให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญกับเด็ก ผู้ที่ถือได้ว่าเป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

     
     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -