กิจกรรม CSR สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน ม.14 บ้านเนินตะเคียน

กิจกรรม CSR สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้าน ม.14 บ้านเนินตะเคียน
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -