กิจกรรม CSR สนับสนุนเงินเพื่อซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและทางเดินโรงเรียนบ้านหนองไทร

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -