โครงการธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 นางสาวอรอรุณ ปาลีกุย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด กลุ่มโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำ และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นำโดยนางจันทนา ไวยาวัจมัย อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และคณะ โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "สัมมนาสร้างองค์ความรู้ให้กับเด็กปฐมวัยด้านการจัดการขยะในสถานศึกษา" ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ โดยนางอรพินท์ บุญมากาศ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลตำบลทากาศให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน และช่วงบ่ายวันเดียวกันได้เข้าตรวจโรงไฟฟ้าโครงการลำพูน

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -