กิจกรรมโครงการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร บริษัท จีเดค จำกัด

บริษัท จีเดค จำกัด ในกลุ่มของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ร่วมกับเทศบาลเมืองควนลัง จ.สงขลา นำร่องกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่ ประชาชน มีความตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกและการนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนลดการเกิดขยะจากแหล่งกำเนิด ในงานเทศกาลส้มโอหอมควนลัง จ.สงขลา จัดระหว่างวันที่ 25-31 ตุลาคม 2558 โดยการให้คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจ พร้อมสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และการทำน้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อนำไปใช้งานด้านการเกษตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชผัก ไม้ผล ใช้เป็นสารเร่งและเพิ่มคุณภาพปุ๋ยหมัก การกำจัดกลิ่นเหม็นและการซักล้าง เป็นต้น ซึ่งได้จากอินทรีย์วัตถุหรือขยะสด ที่ได้จากกระบวนการคัดแยกขยะของโรงกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน โดยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถผลิตใช้เองได้ในครัวเรือน อีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังปลอดจากสารเคมีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน

     

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -