กิจกรรมโครงการธนาคารขยะ บริษัท จีเดค จำกัด ”

บริษัท จีเดค จำกัด ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการแปรรูปเป็นพลังไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้ริเริ่ม “โครงการธนาคารขยะ” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ซึ่งการดำเนินโครงการได้นำร่องที่โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง เป็นหลัก โดยจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับครูและนักเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะ รู้ว่าขยะประเภทใดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ประเภทใดสามารถนำไปแปรรูป ประเภทใดที่นำมาคัดแยกประเภทแล้วเกิดมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ เยาวชนเป็นความหวังหนึ่งที่ต้องสร้างให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปสู่การจัดการอย่างถูกวิธี โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล เป็น การรณรงค์ปลุกจิตสำนึก สร้างความเคยชิน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ในการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และเล็งเห็นคุณค่าของขยะรีไซเคิล โดยขยะส่วนหนึ่งถูกนำกลับมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่เป้าหมายการลดปริมาณขยะตกค้างในโรงเรียน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในชุมชน เป็นหลัก โดยรายได้จากการดำเนินโครงการธนาคารขยะ โรงเรียนได้นำไปใช้ในกิจกรรม เพื่อการศึกษาของน้องๆ และในการเริ่มต้นของโครงการได้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงพิชัย โรงเรียนวัดควนลัง โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลควนลัง เพื่อดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้น เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงโรงกำจัดขยะมูลและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ของบริษัท จีเดค จำกัด ในกลุ่มของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -