ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือเอกสารใดๆที่บริษัทจะนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบงาน TSD Investor Portal


See the link for details.

 

 

Source: IEC investor relations
03/02/2023