จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท(ลดพาร์ จาก 4 บาท เป็น 0.50 บาท), แก้ไขทุนชำระแล้ว กับนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566


See the link for details.

 

 

Source: IEC investor relations
08/02/2023