คณะกรรมการบริษัท

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานกรรมการ
นางสาวพลอยครินทร์ สัจจะเวทะ
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
พล.ต.ต.สมนึก บุรมิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศักดา ศรีนิเวศน์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายเฉลิม ซื่อภักดี
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
นายพรเทพ อิฐโสภณพันธ์
กรรมการ
นางชนิดาภา วณิชเจริญสุข
กรรมการ
นายพลสันต์ เตียวสมบูรณ์กิจ
กรรมการ

ข้อมูลกรรมการ (เพิ่มเติม)

1. กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
2. ในคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง
3. ในคณะกรรมการของบริษัท ไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่นอกกลุ่มธุรกิจมากกว่า 2 แห่ง