กลุ่มธุรกิจพลังงาน

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (renewable energy) ต่างๆ เช่น แสงอาทิตย์ ขยะ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น เป็นการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน โดยแหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าสามารถหาได้จากท้องถิ่นต่างๆ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เริ่มดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน ตลอดจนการค้นคว้าและวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานทดแทนเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น และปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทนในหลายรูปแบบ กล่าวคือ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power Plant) โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ (Waste to Energy Power Plant)