โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ.ลำพูน

บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด

ที่ตั้ง: อ.แม่ทา จ.ลำพูน
สัญญารับซื้อกระแสไฟฟ้า: 1.92 MW.
วันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD): กันยายน 2556
ผู้รับซื้อไฟฟ้า: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค