รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ( AGM )
1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 29 เมษายน 2567 รายละเอียด
2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 28 เมษายน 2566 รายละเอียด
3 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 รายละเอียด
4 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 26 เมษายน 2564 รายละเอียด
5 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 25 มกราคม 2563 รายละเอียด
6 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 30 เมษายน 2562 รายละเอียด
7 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 รายละเอียด
8 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ครั้งใหม่) วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 รายละเอียด
9 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 รายละเอียด
10 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (ครั้งใหม่) วันที่ 24 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
รายงานการประชุมวิสามัญ ( EGM )
1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียด
2 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 รายละเอียด
3 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 ธันวาคม 2558 รายละเอียด