การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล ตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ประกอบด้วย หลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ แต่ไม่รวมถึงเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติชัดเจนแล้ว มีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรงใส
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ

เนื้อหาในแต่ละหมวดแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ส่วนของหลักการ เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทจดทะเบียนควรปฏิบัติ
2. ส่วนของแนวปฏิบัติที่ดี เป็นการให้รายละเอียดหรือวิธีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนสามารถปฏิบัติตามหลักการในส่วนแรกได้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)หรือ IEC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินกิจการมายาวนาน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งการที่จะทำให้บริษัทประสบผลสำเร็จด้วยดีอย่างยั่งยืนและสง่างามได้นั้น ทั้งบริษัทฯและบุคลากรทุกระดับจะได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่าย บนพื้นฐานของการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี บุคลากรทุกระดับซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานทุกคน ต้องมีความเข้าใจ ร่วมมือร่วมใจกันยึดถือเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ IEC

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บุคลากรทุกคนต้องแสดงพันธสัญญาด้วยการลงนามรับทราบและยอมรับปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ IEC

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯจะไม่ดำเนินการใดๆที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หากกรรมการผู้บริหารหรือพนักงานกระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่า ทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

1) การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2) การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายหรือจรรยาบรรณหรือส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
3) การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯอย่างร้ายแรงหรือไม่

ชื่อไฟล์
คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดาวน์โหลด
ข้อบังคับบริษัทฯ ดาวน์โหลด