ข้อกำหนดสิทธิ (IEC-W2)

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“IEC-W2”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ออกโดย บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิ ตามที่ได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิ และให้ถือว่าผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิได้รับทราบและเข้าใจข้อกําหนดต่างๆ ในข้อกําหนดสิทธิเป็นอย่างดีแล้ว ทั้งนี้ ผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะจัดให้มีการเก็บรักษาสําเนาข้อกําหนดสิทธิไว้ ณ สํานักงานใหญ่ของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิขอตรวจสอบสําเนาข้อกําหนดสิทธิได้ในวันและเวลาทําการของผู้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

1. ข้อกำหนดสิทธิ (IEC-W2) Download
2. แบบฟอร์มแสดงความจำนองการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ Download