การดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน
บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC) ที่มุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน สารสนเทศและการสื่อสารชั้นสูง บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักด้านการผลิตไฟฟ้าและพลังงานทดแทนที่หลากหลาย รวมไปถึงธุรกิจการนำพลาสติกปนเปื้อนกลับมาใช้ใหม่เพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติก (Waste Plastic Recycling) โดยมีนโยบายในการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยการประสานความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สารสนเทศแลการสื่อสาร การสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยึดแนวทางปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยกระบวนการธุรกิจที่มีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯยังมีนโยบายให้บุคลากรทุกระดับชั้น ทั้งกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภาระกิจที่รับผิดชอบโดยยึดหลักจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและแรงงานทั้งของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องในสายโซ่อุปทานของธุรกิจ เน้นการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนรอบด้านอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ส่งเสริมให้เกิดความรักและสร้างการอยู่ร่วมกันของกิจการและชุมชน รวมทั้งการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ทันต่อเวลา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทฯมุ่งเน้นในการพัฒนาให้เกิดการเติบโตอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจ (Profit) สังคม (People) และสิ่งแวดล้อม (Planet) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ