การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งเป็นรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอันจะนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการประเมินตนเองของคณะกรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ และสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการฝึกอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การประเมินคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย บริษัทฯมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มีความโปร่งใส และยุติธรรมอันนำไปสู่กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ เจริญเติบโต และก้าวหน้าด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน

กระบวนการในการประเมินผลงานคณะกรรมการ

ในการประเมินนั้นบริษัทฯ ได้ใช้แบบการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยในแต่ละหัวข้อจะมีข้อย่อยให้กรรมการให้คะแนนตามระดับคะแนนจากไม่เห็นด้วย = 0 เห็นด้วยอย่างมาก = 4 และจะนำคะแนนเหล่านั้นมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งกรรมการรายบุคคล

สามารถดูรายละเอียดได้ที่หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ : แบบ 56-1 ประจำปี พ.ศ. 2561